Hệ thống quản lý kho

Hệ thống quản lý kho hàng gồm nhập xuất hàng vào kho tổng công ty, xuất hàng cho đại lý, đại lý bán hàng cho khách , kiểm soát tất cả hàng hóa trong chuỗi công ty . 
Hệ thống Quản lý kho
Nhật ký giao dịch của hệ thống